دانلود پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات جهت رشته پزشکی در قالب 45 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مدل اولیه استخوانها: غضروفی؛ استخوانسازی اندوکندورال: بیشتر استخوانها مثل قاعده جمجمه، فمور، هومروس؛ استخوانسازی اینتراممبرانوس: مثل استخوانهای پهن جمجمه؛ مهاجرت سلولهای مزانشیمی پیش ساز و قابلیت تبدیل به انواعی از سلولها؛ عمل متقابل (induction) با اپیتلیوم و ماتریکس خارج سلولی اطراف برای شکل گیری نهایی

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات
مزودرم پاراآگزیال و لترال پلیت
منشاء سیستم اسکلتی
نحوه تشکیل بافت استخوانی
تکامل جمجمه
تشکیل قاعده جمجمه
نوروکرانیوم ممبرانوس(درموکرانیوم، Dermal bones)
فونتانلها
خلاصه منشا جنینی نوروکرانیوم
ویسروکرانیوم (اسکلت صورت)
مشتقات قوس اول برانشیال
ناهنجاریهای اسکلتی سر و گردن
ایجاد جوانه اندام 
تکامل اندام
تکامل اندام در امتداد سه محور
Apical Ectodermal Ridge
Programmed cell death (PCD) آپوپتوزیس
سلولهای مزانشیمال جوانه اندام
تکامل استخوانهای اندام
تشکیل مفاصل سینوویال
تاثیر هاکس ژنها در تکامل اندام
و...