دانلود پاورپوینت جنین شناسی جهت رشته پزشکی در قالب 37 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


تشکیل حفره پریتونئال کوچک (بورسا اومنتالیس): با ادامه چرخش معده، مزوگاستر دورسال طویل می شود، چرخش بچپ بخشی از مزوگاستر دورسال ، بین طحال و خط وسط و یکی شدن با پریتوان دیواره خلفی. ایجاد دو لیگامان: لینورنال و گاسترولینئال، تعیین وضعیت لوزالمعده در پشت صفاق، رشد ابتدائی آن در بین دولایه مزوگاستر دورسال، قرارگیری دم لوزالمعده در بین دو لایه مزوگاستر دورسال

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
خمیدگی جانبی (مقطع عرضی)
بخش اندودرمال لوله گوارش
بخشهای مختلف لوله گوارش و شریانهای آن
حدود بخشهای تشکیل دهنده روده اولیه
روده بندها Mesenteries
دورسال و ونترال مزانتری و شریانها
دورسال مزانتری
ونترال مزانتری
روده جلوئی Foregut
مری Esophagus
معده Stomach
جابجایی دورسال مزانتری و ایجاد بورسااومنتالیس
ایجاد طحال، اومنتوم کوچک و لیگامانها
تشکیل حفره پریتونئال کوچک (بورسا اومنتالیس)
اومنتوم بزرگ (از دورسال مزوگاستریوم)
سرنوشت اومنتوم بزرگ
دوازدهه Deudenum
تغییر وضعیت دئودنوم نسبت به پریتوان
کانالیزه شدن دئودنوم
کبد Liver
و...