این پایان نامه تحت عنوان نقش گروه هاي فشار اسرائيل محور در سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا ، پس از ذكر نمونه هايي بسيار جالب توجه از قدرت نمايي يهوديان و به طور كلي وابستگان اسرائيل در آمريكا و جايگاه اسرائيل به عنوان يك دوست و متحد ويژه در روابط آمريكا با اين كشور ، با نگاهي اين بار به مراتب دقيق تر گروه هاي فشار اسرائيل محور در آمريكا مورد رصد قرار گرفتند از ريشه و تاريخچه شكل گيري شان گرفته تا وضعيت فعلي آن ها و از جمله مهم ترين گروه فشار اسرائيل محور ، فعال در عرصه سياست خارجي آمريكا موسوم به آيپك يا كميته امور عمومي آمريكا و اسرائيل و همچنين جريان فكري و البته سياسي موسوم به صهيونيسم مسيحي ، جرياني كه مي توان از آن به عنوان جريان حاكم در سال هاي رياست جمهوري جورج دبليو بوش نام برد .

 

 

 

 در اين پایان نامه به خوبي نشان مي داد كه گروه هاي فشار اسرائيل محور و از آن مهم تر جريان هاي فكري وابسته به اين كشور از قدرت و نفوذ بسيار بالايي در ساختار سياستگذاري و بالاخص سياستگذاري خارجي در آمريكا برخوردار هستند .

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

نقش گروه هاي فشار اسرائيل محور در سياستگذاري خارجي در ايالات متحده آمريكا        
1-قدرت اسرائيل در ايالات متحده آمريكا           
2- روابط ايالات متحده آمريكا و اسرائيل             
3-گروه هاي فشار اسرائيل محور در ايالات متحده آمريكا                 
   الف-آيپك (كميته امور عمومي آمريكا اسرائيل)                              
   ب-نومحافظه كاران (صهيونيست هاي مسيحي)                              

 

منابع