امروزه يکي از بحراني ترين مسائل زندگي، کار در جهان پيچيده صنعتي ميباشد و تعداد زيادي از افراد و نيروهاي انساني با مشکل استرس و در نهايت فرسودگي شغلي در گيرند و منابع زيادي در اثر آن از بين   مي رود(ابطحي،1370) علاوه بر تاثيرات منفي فرسودگي شغلي بر اشخاص ، سازمانها نيز با عواقب مهم و هزينه هاي مربوط به فرسودگي شغلي روبرو مي شوند.( سيد جوادين ، 1387) مديران مي توانند با بالا بردن کيفيت زندگي کاري ، زمينه فرسودگي شغلي کارکنان را کاهش دهند.

 

 

 

 


سازمانهاي امروزي جهت ماندگاري و حيات اثربخش در دنياي پر رقابت امروزي نياز به رسيدگي به كيفيت زندگي كاري كاركنان خود دارند و اين مهم را با اجراي برنامه هاي چند ساله كيفيت زندگي كاري و قرار دادن اين برنامه جزو سياستها و رويه هاي ثابت سازماني تحقق مي بخشد.لذا با توجه به مسائل كلي كه در بالا مطرح شد. مي توان بيان كرد توجه به متغيرهاي كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي  هر دو از عوامل اثرگذار سازماني مي باشد و حل مشكلات ناشي از آنها مي تواند در اداره امور سازمان به مديران رده بالاي سازمانها (ازجمله مديران واحدهاي دانشگاهي ) كه بيش از همه مي توانند در حل اين مسائل تاثير گذار باشند،كمك شاياني نمايند.

 

 

 

 


در اين تحقيق، نمونه مورد نظر 170 نفر از كاركنان دانشكده هاي دانشگاه آزاد اسلامشهر بودند و تحقيق به روش توصيفي- همبستگي انجام گرفت . داده هاي خام از دو پرسشنامه كيفيت زندگي كاري و پرسشنامه فرسودگي شغلي بدست آمد و با استفاده از نرم افزار spss  و توسط آزمونهاي  ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول:کليات پژوهش    5
1ـ مقدمه:    5
2-بيان مسئله :    7
3-اهميت وضرورت مسئله:    10
4-اهداف تحقيق:    12
1ـ تعاريف نظري متغيرهاي پژوهش:    14
تعريف عملياتي:    17
کارکنان:    17

 

 

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش    19
بخش اول: كيفيت زندگي كاري:    19
تاريخچه مختصر کيفيت زندگي کاري :    20
اهميت كيفيت زندگي كاري:    21
افت كيفيت زندگي کاري و كم كاري :    33
برداشتهاي نادرست از کيفيت زندگي کاري :    36
اهداف برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري    38
مزايا و فوايد برنامه‌هاي بهبود کيفيت زندگي کاري    38
موانع برنامه‌هاي کيفيت زندگي کاري    40
خشنودي توجه به کارکنان و کيفيت زندگي کاري :    41
بهره‌وري و کيفيت زندگي کاري:    42

بخش دوم :فرسودگي شغلي:    44
مرحله تجربي:    47
تعاريف مختلف فرسودگي شغلي:    51
نشانه هاي فرسودگي شغلي:    53
1) تحريك پذيري فزاينده    56
ابعاد فرسودگي شغلي:    56
1-خستگي عاطفي:    57
2-مسخ شخصيتي وبدبيني:    57
3-احساس بي فايده بودن وناکارآمدي :    58
پيشينه پژوهش در جهان:    78

 

 


فصل سوم:روش اجراي پژوهش    86
مقدمه:    86
روش تحقيق:    86
جامعه آماري:    87
حجم نمونه و روش نمونه گيري:    87
روشهاي گردآوري اطلاعات:    88
ابزارهاي اندازه گيري:    89
جدول (1ـ3) همبستگي بين مقياسهاي فرسودگي شغلي MBI    91
روايي ابزار اندازه گيري :    91
پايايي ( قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري) :    93
جدول (2-3) :ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه هاي فرسودگي شغلي    94
جدول (3-3): ضريب آلفاي كرونباخ براي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري    94
روش تجزيه و تحليل داده ها:    95

 

 

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها    97
مقدمه:    97
4-1 توصيف نمونه ها:    97
1ـ جنسيت نمونه ها    97
2ـ  ترکيب سني    99
3ـ وضعيت تأهل    100
4- تعداد فرزندان    101
5- سابقه کار    102
6ـ ميزان تحصيلات    103
جدول (4-6): تركيب نمونه از نظر تحصيلات    103
7ـ وضعيت همکاري    104
4-2 توصيف آماري متغيرهاي تحقيق    105
2)مسخ شخصيت    107
جدول (4-10) : سوال هاي مولفه عدم موفقيت فردي از پرسشنامه فرسودگي شغلي    109
مولفه هاي كيفيت زندگي كاري:    110
4-3- ميانگين متغير ها به تفکيک جنسيت    120
4-4 ) آمار استنباطي    122
4-4-1 ) بررسي نرمال يا غير نرمال بودن توزيع داده ها    122
4-4-2) آزمون فرضيات تحقيق    123
4-4-2-1)بررسي سوال اصلي تحقيق    123

 

 

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري    131
مقدمه:    131
5-1 نتايج كلي حاصل از پژوهش، حاكي از آن است:    134
5-2 بررسي سوال اصلي تحقيق    137
پيشنهادات:    141
محدوديتهاي پژوهش:    143
منابـع    144
چ    144
فهرست منابع:    144
الف) منابع فارسي:    145
ضمائم    150
پرسشنامه    151