در این پروپوزال از فراتحلیل به عنوان یک تکنیک آماری جهت تعیین، جمع آوری، ترکیب وخلاصه نمودن یافته های پژوهشی با موضوع استرس شغلی استفاده گردید.تکنیک فراتحلیل جهت ادغام یافته های حاصل از مطالعات برای کنترل عوامل تصادفی و دیگر عوامل وتهیه ی اساس وشالوده ای جهت نتیجه گیری کلی وجامع به کار می رود. البته ابتدا از روش مرور مرور نظاممند   برای جمع آوری  یافته های پژوهشی استفاده شده است. مرور نظاممند مرحله جمع اوری نتایج مطالعات فردی  منتشر شده ومنتشر نشده درباره یک موضوع بر اساس اصول كاملاً دقيق و از قبل تنظيم شده است .

 

 

 

 


جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری:  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی پژوهش هایی است که در زمینه استرس شغلی بین سال های1392-1373 در داخل کشور انجام گرفته است. اما جامعه در دسترس پژوهش حاضر شامل کلیه تحقیقاتی است که بصورت مقاله در پایگاه مجلات علمی کشور(Magiran) و پایگاه داده های علمی کشور (Sid) و همچنین بصورت پایان نامه در پایگاه اطلاعات و مدارک علمی کشور(Irondoc)  ، پايان نامه هاي كارشناسي ارشدو دكتري دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي(دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران ،دانشگاه تربیت مدرس ، دانشگاه الزهرا، دانشگاه خوارزمی ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ازاد علوم تحقیقات ، دانشگاه ازاد کرج، دانشگاه پیام نور  تهران ،) در زمینه ی استرس شغلی در بین سال های 1392-1373 انجام شده است .

 

 

 

 

 

 


فهرست
«کلیات  پژوهش»    1
مقدمه:    2
بیان مسئله:    3
اهمیت وضرورت:    7
اهداف پژوهش    8
سوالات پژوهش:    9
«ادبیات  وپیشینه پژوهش»    12

«روش شناسی پژوهش»    65
روش پژوهش :    66
جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری    66
روش گرداوری اطلاعات :    67
ابزار گرداوری اطلاعات:    68

منابع :  
ضمائم وپیوست ها
لیست پایان نامه هاومقالات