جزوه حقوق تجارت 3

اسناد تجاری - برات، سفته ، چک

دکتر فخاری

83 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگی امتحان