هدف از این تحقیق بررسی استرس شغلی با فرمت docx در قالب 33 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-7)  استرس شغلی

2-8 ) تعریف استرس

2-9 ) تعریف استرس شغلی

2-9-1)منابع اصلی استرس

2-9-2) عوامل استرس زا

2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس

2-9-4) محیط فیزیکی

2-9-5 ) انطباق

2-9-6 ) سر و صدا

2-9-7 ) گرما

2-9-8 ) ازدحام

2-10) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی

2-10-1) مدل اضافه بار

2-10-2) مدل تداخل

2-10-3 ) مدل کنترل

2-10-4 ) مدل تنظیم حریم

2-10-5 ) تورم

2-10-6 ) اهمیت زمینه

2-10-7 ) اهمیت ادراک ها

2-10-8 )مدل احساس محور استرس حرفه ای

2-10-9 ) نظریه احساس کانن ـ بارد

2-10-10 ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین

2-10-11 ) نظریه خودکار آمدی بندورا

2-11 ) استرس و شغل

2-11-1)محیط فیزیکی

2-11-2 )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار

2-11-3 ) روابط میان فردی ضعیف

2-11-4) ارتقا و تایید ناکافی

2-11-5 ) از دست دادن شغل

2-11-6) تعارض

2-11-7) خوشایند/خوشایند

2-11-8 ) ناخوشایند/ناخوشایند

2-11-9 ) خوشایند/ناخوشایند

2-11-10) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه

2-12 ) اثرات استرس در محیط کار

2-13)عامل های استرس شغلی در محیط کار

2-13-1) ابهام نقش

2-13-2) کم باری نقش

2-13-3) ناسازگاری نقش

2-13-4)  گران باری نقش

2-14) استرس شغلی در پرستاران

 

 

 

نتیجه طولانی مدت از استرس، فرسودگی شغلی و به دنبال آن فرسودگی هیجانی می باشد كه به عنوان یك سندرم، نتیجه استرس شغلی مزمن و طولانی با تحلیل نگرشی، عاطفی و جسمی تعریف می شود .

اثر استرس شغلی و فرسودگی بویژه برای كسی كه در خدمات اجتماعی فعالیت می كند خطرناكتر است . یك سری استرسورها در محیط كار وجود دارد كه به شرح زیر می باشد:

 

 

الف – نیازها یا انتظارات مربوط به ایفای نقش : تراكم نقش، تعارض نقش، ابهام نقش، ارتباطات رسمی و غیر رسمی در بین مجموعه نقش اعضا ، قرار داد روانی كه توسط كارمندان قابل درك باشد .

 

 

ب – نیازهای شغلی و ویژگی های كاری : برنامه هفتگی كار، مهارتهای دارای كاربرد بالا و پایین، متغیر تراكم كاری، محل كار، مسئولیت برای افراد و چیز ها، مسافرت در رابطه با شغل، ویژگی های شغلی كه ذاتا هیجان آور است .

 

 

ج – ویژگی ها و شرایط سازمانی : وسعت شركت، امنیت شغلی، ساعات كار  ( هم كل كار روزانه و هم زمان كار روزانه ) ، مدت كار، ساختار سازمانی، ( شرایط شغل در سلسله مراتب ) ، سیستم ارتباطی ( شرایط شغل و نظام شغلی ) ، سیاستها و فرایند های ستادی، روش مدیریت ، ارزیابی و كنترل و نظام پاداش، برنامه های آموزشی، جو سازمانی، فرصت پیشرفت.

 

 

د – نیازها و شرایط بیرونی سازمان : رفتن به محل كار یا برگشت از محل كار، قوانین دولتی، پیشرفت های فنی و علمی، محل جغرافیایی سازمان