هدف از این تحقیق بررسی پیشرفت تحصیلی با فرمت docx در قالب 24 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

2-1-مبانی نظری تحقیق 10

2-1-1-انگیزش پیشرفت تحصیلی 10

2-1-2-پیشرفت  11

2-1-3-اهداف پیشرفت  12

2-1-4-منشا نیاز به پیشرفت  12

2-1-5-مدل پیشرفت اتكینسون  15

2-1-6-نظریه مک کللند  16

2-1-7-انگیزه پیشرفت  16

2-1-8-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت  17

2-1-9-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت  18

2-1-10-نظریه های انگیزشی  19

2-1-10-1-جان اتکینسون  19

2-1-10-2-ویکتور وروم  19

2-1-10-3-کمپبل و پریچارد  19

2-1-10-4-وین ماندی و همکارانش  19

2-1-10-5-بیریل سان و استانیر 19

2-1-10-6-میسکل20

2-1-10-7-فروید  20

2-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله 20

2-1-12-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان    21

2-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی  24

2-1-14-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا    24

2-1-15-راه كارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی  26

2-1-16-آموزش انگیزه پیشرفت  29

منابع

 

 

 

سازه ی انگیزش پیشرفت تحصیلی در مدرسه به رفتارهایی كه به یادگیری پیشرفت مربوط است ، اطلاق می شود (هوسن ، 1994)

رویكردهای زیادی برای تعریف انگیزش پیشرفت تحصیلی وجود دارد ، بعضی از رویكردها به انگیزش های مربوط به موفقیت به طور عام می­پردازند . یكی از آن­ها ، رویكرد هدف­هاست. رویكرد هدف­ها براساس انگیزش های سازگارانه و ناسازگارانه پدید آمده است (ایمز،1994).

 

 

 

تحقیقات در این زمینه این رویكرد نشان داده است ، كودكانی كه توانایی های یكسانی دارند ، در برابر مشكلات آموزشی و یادگیری، پاسخ­های متفاوتی می­دهند ، بعضی از افراد با وجود توانایی­های سطح بالا با این دشواری­ها به گونه­ی مواجه می­شوند كه به نظر می­رسد توانایی اندكی دارند و از این كه تلاش­هایشان به موفقیت نمی­رسد ، ناامید می­شوند ، گاهی در قالب الگوی درماندگی آموخته شده آن را تفسیر می­كنند كه ناسازگارانه است ، زیرا در مقابل رسیدن كودكان به اهداف ارزشمند و بالفعل كردن توانایی­های درونی آن­ها مانع ایجاد می كند.

 

 

 

در مقابل ، گروهی مشكلات را به گونه ی می بینند كه می توانند بر چالش هایی كه بر سر راه شان هست غلبه كنند ، از مشكلات ناراحت نمی شوند ، حتی در وجودشان احساس لذت از غلبه نمودن بر چالش پدید می­آید . آن­ها توجه خود را به تغییر دادن راهبردها با حداكثر تلاش متمركز می كنند و سطوح حل مسئله خود را غنی تر می كنند . این واكنش ها را پاسخ هایی با جهت گیری تسلط می نامند (ایمز، 1994).